Wednesday, March 14, 2012

IZPITNI ROK APRIL 2012

Dragi studentje, drage studentke. Ker bom v zacetku Aprila ponovno v Sloveniji, bom takrat razpisal izpitni rok, ki je namenjen vsem tistim, ki ste absolvirali moj predmet in zelite izpit tudi opraviti pri meni. Kot veste sedaj poucujem v Avstraliji, zaradi cesar so moji obiski v Sloveniji precej omejeni.

Tocen rok bo znan do srede 21.3. Rok bo 6. 4. 2012. Za uro in kraj izpita se pozanimajte v referatu. Tukaj pa si lahko preberete izpitne obveznosti.

Pred ustnim izpitom, je obvezna oddaja izpitne naloge. Le to mi posljete dva dni pred samim rokom po elektronski posti na naslov oliver at memefest dot org.

Izberete lahko eno izmed treh možnosti:

1. Izhodišča Memefest 2012, dostopna so tukaj.

Na festivalska izhodišča odgovorite z oblikovalskim projektom s pisno kontekstualizacijo na petih straneh.

2. Oblikovalski projekti, ki jih delate pri drugih predmetih, s pisno kontekstualizacijo na osmih straneh.

3. Teoretska tema po izbiri. Esej ali strokovni članek. Temo si lahko izberete sami, vendar vam jo morem odobrit. Dolžina teksta je 7-9 strani.

V izpitni nalogi morate uporabljati literaturo in teorije, ki smo jih predelali pri predmetu. Lahko uporabite tudi dodatno literaturo. Če potrebujete nasvete okoli literature, se obrnite name po elektronski pošti.

Rad bi vas opozoril, da berite originalne tekste, ki jih dobite v naši knjižnici. Na ustnem izpitu bom preveril vase znanje obvezne literature in tem, ki smo jih obdelali na predavanjih.

Pri prvih dveh točkah je potrebno, da utemeljite komunikacijski cilj, ciljne skupne, izbrana komunikacijska orodja in komunikacijske pristope. Hkrati pa odgovorite se na naslednje vprasanje:

1. Zakaj je vase delo dobro vizualno komunikacijsko delo?


V pisnih izdelkih se držite spodnje sheme navajanja virov.

Zelim vam veliko uspeha pri studiju, Oliver Vodeb
**************************************************Citiranje in povzemanje:Krajši citati (pet vrstic ali manj) so vključeni v besedilo brez presledka ali nove vrstice. Začetek in konec citata sta označena z dvojnimi narekovaji; na koncu citata pa mora biti natančno naveden vir po pravilih za navajanje literature. Če je citat daljši od pet vrstic, ga je treba postaviti v novo vrsto s povečanim odmikom od levega roba in ga (po možnosti) izpisati v pomanjšanem ali poševnim tisku. V tem primeru citata ni treba označiti z narekovaji.Tudi pri povzemanju določene literature ali sklicevanju na določeno literaturo (brez dobesednega citiranja) je treba na ustreznem mestu natančno navesti podatke o viru, kot to določa naslednji odstavek.Navodilo za navajanje literature vključuje naslednji način označevanja citatov v besedilu: (Katunarić 1993: 17) ali (Berger in Luckmann 1988: 25). Pri sklicevanju na določeno idejo brez citiranja se vir označi na naslednji način (glej Jambrek 1992: 101). Citiranje po sekundarnem viru (ne po originalu) se označi na naslednji način (Mannheim v Jambrek 1992: 289). Pri splošnem sklicevanju na določenega avtorja oziroma delo se navedeta le priimek in letnica: (Habermas 1980). Pri besedilih z več kot dvema avtorjema se navede le ime prvega avtorja in doda "in drugi". Če je citiranih več del istega avtorja z enako letnico, se k letnici dodajo še črke po abecednem redu, npr.: (Luckmann 1988a: 101).Navajanje literatureLiteratura se navaja po naslednjih zgledih:1. članki v revijah oziroma zbornikih

Katunarić, Vjeran (1993): Interkulturalizem. Teorija in praksa 30(1-2), 14-25.

Habermas, Jürgen (1980): Handlung und System - Bemerkungen zu Parsons Medientheorie. V Wolfgang Schluchter (ur.): Verhalten, Handeln und System. Talcott Parsons Beitrag zur Entwicklung der Sozialwissenschaften, 68-105. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag.2. samostojne publikacije

Jambrek, Peter (1992): Uvod v sociologijo. Ljubljana: Državna založba Slovenije.

Schluchter, Wolfgang, ur. (1980): Verhalten, Handeln und System. Talcott Parsons Beitrag zur Entwicklung der Sozialwissenschaften. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag.Pri novih izdajah klasičnih del je pred letnico citirane izdaje treba navesti še leto prve objave, npr.

Marx, Karl (1867/1961): Kapital. Kritika politične ekonomije. Prvi zvezek. Ljubljana: Cankarjeva založba.

Berger, Peter in Thomas Luckmann (1966/1988): Družbena konstrukcija realnosti. Ljubljana: Cankarjeva založba.3. Internetni viri

Internetni viri se po načinu citiranja ne razlikujejo bistveno od drugih, običajnih virov, zato jih tudi ni treba posebej naštevati (v diplomskih delih je pogosta uporaba Internet 1, Internet 2, ...). Pri viru, ki ga pridobimo iz interneta, je poleg vseh ostalih informacij, ki jih moramo pridobiti tudi pri običajni literaturi, treba dopisati še naslov spletne strani, od koder je bil vir pridobljen, ter datum dostopa na dano stran. Tudi internetni viri so lahko primarni (npr. dokumenti, pogodbe) in/ali sekundarni. Slednje navajamo na enak način, kot navajamo druge sekundarne vire: s sklicevanjem na avtorja (to je lahko oseba ali institucija) in z navedbo letnice, ko je bil vir objavljen.Prodi, Romano (2001): An Enlarged and More United Europe, A Global Player: Challenges and Opportunities in the New Century. Dostopno na http://www.europa.eu.int/comm/ laeken_council/bruges_en.htm (9. september 2002).Kabinet predsednika vlade (2005): Premier Janez Janša prejel letno poročilo varuha človekovih pravic, 14. junij. Dostopno na http://www.kpv-rs.si/ (15. junij 2005).Splošna deklaracija človekovih pravic, sprejeta in razglašena z resolucijo Generalne skupščine 217 A (III), 10. decembra 1948. Dostopna na http://www.unhchr.ch/udhr/lang/slv.htm (10. junij 2005).Če ima delo več avtorjev, se v seznamu literature navedejo vsi avtorji.Seznam literature je urejen po abecednem redu in pri več delih istega avtorja se dela navajajo po kronološkem zaporedju od starejših k novejšim objavam. Pri anonimnih virih se upošteva prva črka v naslovu, navedba pa se začne z letnico izdaje, ki ji – brez dvopičja – sledi naslov vira. Npr.: Statistični letopis 1995. Ljubljana: Statistični urad Republike Slovenije.Reference in opombeCitirani viri se ne navajajo pod črto. Pod črto se (po možnosti v pomanjšanem tisku) navajajo le vsebinske opombe. V opombah navajamo tudi primarne vire (dokumente, pogodbe). Mesto v besedilu, na katero se nanaša opomba, in opomba pod črto se označujeta s številko. Številčenje opomb je zaporedno od začetka do konca besedila.
dr. Oliver Vodeb

Wednesday, September 14, 2011

REZULTATI IZPITA

Pozdravljeni,

rezultate izpitov bom sporocil osebno po elektronski posti predvidoma do 23.9.

Lepe pozdrave, Dr Oliver Vodeb

Saturday, August 20, 2011

SEPTEMBRSKI IZPITNI ROK

SEPTEMBRSKI IZPITNI ROK ZA PREDMET TEORIJE MEDIJEV IN KOMUNICIRANJA

Septembrski izpitni rok je 13.9.

Ker dr. Vodeb trenutno predava v tujini bo tokrat izpit samo pisen.

Potrjene izpitne naloge je potrebno poslati 2 dni pred izpitnim rokom na naslov: oliver at memefest.org.

Izpitne obveznosti si natančno preberite TUKAJ.

Friday, July 01, 2011

Thursday, May 26, 2011

Izpitni rok 21.6.2011

Izpitni rok je torek 21.6. ob 15.30 v naši predavalnici- 306. S seboj nujno prinesite indekse. Izpitno nalogo mi pošljite najkasneje do 18.6. ob 12h po elektronski pošti na oliver at memefest.org.

Prosim pozorno preberite navodila za opravljanje izpita in napotila za pisanje tekstov:

http://vodeb.blogspot.com/2008/08/izpitne-obveznosti.html

Veliko užitkov in uspeha pri študiju vam želim.

ps: izpit je v torek ne v ponedeljek, kot sem sprva pomotoma napisal.

Thursday, March 17, 2011

Objavljena so kurirana in urednikovana dela prijateljskega natečaja MEMEFEST 2010/2011

Pred dobrim tednom so kuratorji končali dobere tri tedne trajajoč proces analizce, ocenjevanja in komentiranja del prispelih na letošnji Memefest. Na temo LOVE:CONFLICT:IMAGINATION so se odzvali oblikovalci, teoretiki, umetniki in drugi ustvarjalci iz šestindvajsetih držav sveta.

Letošnji festival je bil še posebej ambiciozen in v naše zadovoljstvo, prispela dela še posebej dobra. Poglejte sami in si ustvarite mnenje. Posebej pa ste vabljeni k online razpravi!

Tale blog post je namenjen tudi posebni čestitki dvema našima študentoma: Moniki Klobčar in Simonu Perčiču. Deli obeh avtorjev so kuratorji izbrali, komentirali in uvrstili med najboljša prispela dela. Avtorja bosta za nagrado povabljena na Memefestovo delavnico, ki bo od 28.5-6.6 v Nijmegenu na Nizozemskem., Udeležilo se jo bo dvajset izbranih avtorjev iz vsega sveta.
Delavnico bo vodila posebna ekipa Memefestovih kuratorjev. Več o delavnici bomo objavljali na memefest.org.

ČESTITAM!

Monday, February 28, 2011

TEORIJA IN PRAKSA DRUŽBENO ODZIVNEGA KOMUNICIRANJA
Knjigo lahko naročite tukaj. Za študente je priznan 10% popust!